VERGİ HUKUKU

Ofisimizin Vergi Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

 • Vergi Hukuku danışmanlığı hizmetlerimiz çerçevesinde öncelikle mevzuat ve uygulama hakkında yol gösterme ve bilgilendirme,(bu kapsamda özelge talebi yahut Vergi İdaresi ile yazışma)
 • Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin uyuşmazlıklar için Vergi Mahkemelerinde iptal davalarının açılması,
 • Vergi ziyanı, özel usulsüzlük ve diğer cezalara karşı dava açılması,
 • Vergi borcu nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri ile 6183 sayılı Yasa kapsamında başlatılan yasal takip işlemlerine karşı dava açılması,
 • Mükellefin kod (özel esaslar) listesine alınmasına ilişkin işleme karşı dava açılması,
 • Vergi İdaresi tarafından yayımlanan düzenleyici işlemlere (yönetmelik, genelge, tebliğ, genel yazı vs. ) karşı Danıştay nezdinde iptal davalarının açılması,
 • Vergi suç ve cezalarında şüpheli ve sanık vekilliğinin üstlenilmesi,
 • Belediyelerce uygulanan vergi, harç ve ücretlere ve bu kapsamda düzenlenen ödeme emirlerine karşı dava açılması,
 • Gümrük mevzuatından kaynaklanan idari yargı davaların açılması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezaları ile yine SGK tarafından resen yapılan prim tahakkukları ile düzenlenen ödeme emirlerine karşı dava açılması hizmeti de sunmaktayız.
 • Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarınca tesis edilen işlemlere karşı yürütmenin durdurulması talebiyle İdare Mahkemeleri nezdinde açılacak tüm idari davalar uzmanlık alanımız dahilindedir.