İMAR HUKUKU

Ofisimizin İmar Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

  • Belediyeler, Tapu müdürlükleri, Çevre ve şehircilik müdürlükleri ve diğer kurumlar nezdinde gerekli inceleme/araştırma yapılması ve yazışmaların yapılması,
  • Belediyeler tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi kapsamında kesilen imar para cezalarına karşı yürütmenin durdurulması istemiyle iptal davalarının açılması,
  • Belediyeler tarafından 3194 sayılı kanunun 32. maddesi kapsamından alınan yıkım kararlarına karşı iptal davalarının açılması,
  • İmar barışı başvuruları kapsamında doğan uyuşmazlıkların çözümü noktasında davaların açılması,
  • İlçe Belediyelerine karşı 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarına askı süresi içerisinde itirazların yapılması, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinde bulunulması ve iptal davalarının açılması,
  • Büyükşehir Belediyesine karşı 1/5000 ölçekli Nazım imar planlarına askı süresi içerisinde itirazların yapılması, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişiklik talebinde bulunulması ve iptal davalarının açılması,
  • Belediyelerce gerçekleştirilen 3194 sayılı İmar Yasasının 18. madde uygulamasına karşı itirazların yapılması ve iptal davalarının açılması.